March 09, 2004

نوشته های کوتاه


تصویر روی جلد

قسمتی از صفحه ی سوم
عرایض سینمائی عنوان نوشته های کوتاه و طنزآمیز من است که زمانی که در لس آنجلس زندگی می کردم، با کمک و تشو یق "زاون"،اول در هفته نامه ی دنیای 08 و بعد در ماهنامه ی ایرانشهر به چاپ رسید. عنوانی که در ابتدا برای این نوشته ها انتخاب کرده بودم "عر یضه های سینمائی" بود تا اندکی حال و هوای شکایت و اعتراض داشته باشد و حالا هم که این ها را می خوانم غالب ترین حسی که دارم همان است. تمام عرایضی را که پیدا کردم در اینجا به صورت تصو یر آورده ام چون هم حوصله ی تایپ کردنشان را ندارم و هم فضائی که گفتم این طور بهتر منتقل می شود. چند نوشته ای را که بیشتر دوست دارم جدا کرده ام و بقیه را به صورت تصویرهای کوچک آورده‌ام که با کلیک کردن روی آنها می توانید تصویرهای بزرگ‌تر را ببینید.

11:50 PM

به جای بهاريه


Click on "Continue..."

[Continue...]

10:03 PM

سیاست‌های تشویقی


Click on "Continue..."

[Continue...]

09:24 PM

فیتزکارالدو


Click on "Continue..."

[Continue...]

08:17 PM

مکالمه


Click on "Continue..."

[Continue...]

07:18 PM

مصاحبه


Click on "Continue..."

[Continue...]

06:20 PM

خاطرات ویدیویی


Click on "Continue..."

[Continue...]

05:21 PM

آفتاب‌سوخته


Click on "Continue..."

[Continue...]

04:13 PM

ايرانشهر:اپریل 1997

عرايض سينمائي:مجله ايرانشهر چاپ لس آنجلس سال دوم ، شماره 39، اپریل 1997


03:21 PM

ايرانشهر، مارچ 1997

مجله ايرانشهر سال دوم ، شماره 38، مارچ 1997 ویژه نوروز 1376

02:39 PM

ايرانشهر، فوریه 1997

مجله ايرانشهرسال دوم ، شماره 37 ، فوریه 1997 بهمن 1375

01:42 PM

ايرانشهر29 مارچ تا 4 اپریل 1996

مجله ايرانشهر سال اول ، شماره سوم بیست و نه مارچ تا 4 اپریل 1996

12:45 PM

ايرانشهر، پانزده تا 28 مارچ 1996

مجله ايرانشهر سال اول ، شماره اول و دوم پانزده تا 28 مارچ 1996

11:48 AM

دنیای 08، اول تا هفتم مارچ 1996

مجله دنیای 08 سال اول ، شماره چهاردهم اول تا هفتم مارچ 1996

10:51 AM

دنیای 08، 23 تا 29 فوریه 1996

مجله دنیای 08 سال اول ، شماره سیزدهم بیست و سوم تا 29 فوریه 1996

09:54 AM

دنیای 08، 16 تا 23 فوریه 1996

مجله دنیای 08 سال اول ، شماره دوازدهم شانزده تا 23 فوریه 1996 بیست و هفت بهمن تا 3 اسفند 1374

08:57 AM