Home ||| « به جای بهاريه | عرايض سينمايی

March 09, 2004

نوشته های کوتاه


تصویر روی جلد

قسمتی از صفحه ی سوم
عرایض سینمائی عنوان نوشته های کوتاه و طنزآمیز من است که زمانی که در لس آنجلس زندگی می کردم، با کمک و تشو یق "زاون"،اول در هفته نامه ی دنیای 08 و بعد در ماهنامه ی ایرانشهر به چاپ رسید. عنوانی که در ابتدا برای این نوشته ها انتخاب کرده بودم "عر یضه های سینمائی" بود تا اندکی حال و هوای شکایت و اعتراض داشته باشد و حالا هم که این ها را می خوانم غالب ترین حسی که دارم همان است. تمام عرایضی را که پیدا کردم در اینجا به صورت تصو یر آورده ام چون هم حوصله ی تایپ کردنشان را ندارم و هم فضائی که گفتم این طور بهتر منتقل می شود. چند نوشته ای را که بیشتر دوست دارم جدا کرده ام و بقیه را به صورت تصویرهای کوچک آورده‌ام که با کلیک کردن روی آنها می توانید تصویرهای بزرگ‌تر را ببینید.

March 9, 2004 11:50 PM

« به جای بهاريه | عرايض سينمايی