Home ||| « هدیه تولد | Persian Notes | لولیتا خوانی در تهران »

April 01, 2004

تجربه های اینترنتی

مگاهرتزی داشتم با مودم 14.4 و چیزی حدود یک دقیقه طول می کشید تا یک صفحه ی معمولی، که آنوقتها خیلی عکس و زرق و برق نداشت، بر صفحه ی کامپیوتر ظاهر شود. مودم ها پس ازمدتی سریع تر شدند و تجربه های اینترنتی طولانی تر، ولی دوستی ها همچنان کند و کوتاه ماندند. بعد از یکی دو سال هم ئی میل بازی مان شروع شد و کمی بعد" میل لیست"(1) و گروه های بحث و گفتگو(2) و دعوا مرافعه های ئی میلی که هیچکدام هیچ کس را به هم نزدیک نکرد. حالا اما بیشتر آدمهائی که این تجربه ها را از سر گذرانده اند انگار برگشته اند سر کار و زندگی خویش و میل چندانی به ئی میل پراکنی ندارند. حالا انگار دوره، دوره ی وبلاگ بازی ست و آدمهائی که خلوت جزیره ی خود را به رخ دوستان فرضی(3) می کشند.
1- Mailing Lists
2- Discussion Groups
3- Virtual Friends

April 1, 2004 04:26 PM

« هدیه تولد | Persian Notes | لولیتا خوانی در تهران »
Comments

Hey Ramin,
I like your persian belog more than English. More colurefull and arty style.

Posted by: Faranak at April 7, 2004 07:50 AM
Post a comment

Remember personal info?