Home ||| « عید امسال و پایان یک رویای نابخردانه | Persian Notes | کولی »

March 21, 2004

فرم و محتوا

شکل کار کم کم دارد دستم می آید. مقداری مطلب قد یمی به سایت اضافه کردم و مطلب سهراب را هم همچنان دارم تایپ می کنم. یک برنامه ی خوب باید پیدا کنم برای کم حجم کردن فایل های موسیقی تا به این ترتیب کمی موسیقی هم به مجموعه راه بیابد. در قسمت انگلیسی می خواهم بیشتر به فیلم هائی بپردازم که تازگی دیده ام و به موضوع هائی که هم برای دوستان انگلیسی زبان جالب باشد و هم برای دوستان فارسی زبان. غیر از فیلم دیدن این روزها کار فرهنگی دیگری نمی کنم. کتاب خواندن را که مدتهاست تعطیل کرده ام. یک کتاب به زبان انگلیسی دستم گرفته ام به اسم "فانی این فارسی" که ترجمه اش لابد می شود "خنده دار به فارسی" یا چیزی شبیه به این. نویسنده اش "فیروزه دوماس" است. نمی دانم این "سین" آخر نام خانواده گی اش خوانده می شود یا نه؟ خلاصه، کتاب توی ماشین است و روزی سه چهار خط اش را وقتی جائی پارک کرده ام تا دوست بد قولی از راه برسد، می خوانم. این طور هم جلو عصبانی شدن ام را می گیرم و هم مقداری کار فرهنگی می کنم. باز بگویید ایرانی ها کم کتاب می خوانند!

March 21, 2004 08:52 PM

« عید امسال و پایان یک رویای نابخردانه | Persian Notes | کولی »
Comments
Post a comment

Remember personal info?