Home ||| « گفت‌و‌گو | Persian Notes | بارانِ شديدِ اين روزها »

February 18, 2005

مورچه ‌و کله پاچه

‌هفته پیش که برای تغییر روحیه شروع کردم به دستکاری در تمام صفحه‌ها متوجه شدم روبات‌های محترم برایم ده‌ها "نظر" گذاشته اند: از تبلیغ پوکر بگیر تا داروهای خوب خوب و راه‌های بزرگ کردن اعضای بدن. یاد خانه قبلی‌ام افتادم که از سی تا تلفن بیست‌‌ونه تاش تله‌مارکتینگ بود و آن یکی دو آشنا هم تا می‌فهمیدند من ممکن است خانه باشم و تلفن را از ترس مزاحم‌‌ها بر ندارم، پیام نمی‌گذاشنتند تا چشمم در بیاید! به هر حال عجالتا دو روز وقت صرف کرده‌ام تا راه جلوگیری از ورود این "کامنت"‌ها را یاد بگیرم و مجبور نشوم "کامنت"‌ها را به‌کلی ببندم به این امید که اگر آشنایی سالی یکبار گذارش به این‌جا افتاد و خواست نظری بدهد، بتواند. ببینیم می‌شود یا نمی‌شود!

February 18, 2005 09:52 PM

« گفت‌و‌گو | Persian Notes | بارانِ شديدِ اين روزها »