Home ||| « شیرین عبادی در دانشگاه استنفورد | Persian Notes | دیشب بود »

May 23, 2004

با رژیم‌های غیرِ دموکراتیک معامله نکنید

سخنرانیِ شیرین عبادی، دیروز در دانشگاه استنفورد با کمی تاخیر شروع شد و اول کار هم ده پانزده دقیقه از سخنرانی‌اش موقع دریافت جایزه‌ی نوبل را نشان دادند که مرا حسابی کلافه کرده بود. کُفرم از این درآمده بود که وقتی می‌گویند سخنرانی از هفت تا هفت و چهل و پنج، دیگر نمی‌شود که یک ربعش را فیلم پخش کنند! عباس میلانی هم که ترجمه‌ی همزمان را به عهده داشت به انگلیسی از این تاخیر عذرخواهی کرد ولی در حرف‌های فارسی‌اش اصلا به روی مبارک نیاورد که برنامه انگار کمی قروقاطی شده. خلاصه سخنرانی ساعت هشت و بیست دقیقه تمام شد امّا...
بخش زیادی از سخنرانی، انگار واکنش عبادی به انتقادهایی بود که در این مدت از او شده بود. اسم‌های زندانیان سیاسی را یک به یک آورد. اکبر گنجی را هم گفت و ناصر زرافشان را. در باره‌ی ناصر، در بخش پرسش و پاسخ هم مفصل توضیح داد. از آمریکا هم کلی بد گفت ولی بنیادگرایان اسلامی و حکومت‌های اسلامیِ غیر دموکراتیک را هم حسابی کوبید. دیگر چه می‌خواهید؟ دو سه بار هم به تاکید گفت که آمریکا به هیچ وجه نباید از این حکومت‌ها حمایت کند. دیگرچه طور بگوید؟ من و جمعیت که دائم دست می‌زدیم. یک سوال هم فرستادیم به حضورشان در این باب که ایرانی‌های این‌جا چه‌طور می‌توانند ایرانی‌های آن‌جا را در مبارزه‌شان برای دستیابی به دموکراسی و حقوق بشر کمک کنند؟ که یکی دیگر خیلی کلی تر این سوال را کرده بود و شیرین عبادی هم گفت کمک ایرانی‌های این‌جا ورای سیاست باید باشد: به بچه‌هاتان فارسی یاد بدهید و این حرف‌ها! کاش سوال مرا اول می‌دیدند. خیلی سوال‌های دیگر هم شد که یادم هست ولی حوصله ندارم با این سرعتِ لاک‌پشتی تایپ بکنم! حتما یکی از همین روزها متن‌اش جایی می‌آید. بعد هم رفتیم رستورانِ حوضخونه، بنوش و بخور و برقص و این کارها.

May 23, 2004 04:22 PM

« شیرین عبادی در دانشگاه استنفورد | Persian Notes | دیشب بود »