Home ||| « Iran: Leading Dissident’s Life in Danger | Human Rights | شمعی به ياد گنجی روشن می کنم »

July 14, 2005

گنجی:زندان مرا گرفتار توهم نکرده است

زندان مرا گرفتار توهم نکرده است. سرخوردگی، ناامیدی، یأس، عزلت نشینی، فرار از سیاست و عرصه عمومی، به دنبال زندگی و خوشگذرانی رفتن، امروزه در جامعه ما فراگیر شده است من هرگز گرفتار این توهم نبوده‌ام که کسی(مردم) در بیرون منتظر من است. سهل است، نزدیک ترین دوستانم افکار و گفتار و نوشتار و رفتارم را قبول ندارند. امّا هیچ یک از این واقعیت‌ها مرا مکلّف نمی‌سازد که در مقابل خودکامگان سر خم کنم تا شاید از زندان آزاد شوم، زندگی در بردگی برای من پشیزی ارزش ندارد. همان گونه که بسیاری خود را مخیّر می‌دانند که با خودکامگان همکاری کنند، یا در مقابل نقض حقوق بشر سکوت پیشه نمایند، من هم حق دارم در مقابل خودکامه بایستم و با صدای بلند به او و رفتارش نه بگویم.

متنِ کامل

اکبر گنجی زندان اوین ١٩/٠٤/١٣٨٤

July 14, 2005 08:43 PM

« Iran: Leading Dissident’s Life in Danger | Human Rights | شمعی به ياد گنجی روشن می کنم »