Home ||| « دموکراسی 101 | Persian Notes

October 06, 2005

از اصغر بپُرس

يکی از دوستان خيلی ‌وقت پيش‌ها می‌گفت اگر قرار شود "جَک این دِ باکس" را ترجمه کنند، من می‌گويم "اصغر تو قوطی". حالا من هم اگر می خواستم برای «Ask Jeeves» معادل فارسی انتخاب کنم می گفتم: «از اصغر بپرس»!

خلاصه از وقتی قرار شده شرکت محترم ما، آقای"جيوز" (بر وزن ديو+ز) را مرخص کند، يک عده آدم بی‌کار پيش‌نهاد هايشان را فرستاده‌اند اين‌جا. صفحه البته خيلی سنگين است و دير باز می‌شود (اگر باز بشود) ولی من يکی از آن‌ها را همين‌جا می‌آورم تا ذهنتان باز شود و اگر چیزی به فکرتان رسید بفرستید...خوشحال می شوند!

October 6, 2005 10:09 PM

« دموکراسی 101 | Persian Notes